lunes, 3 de julio de 2017

AMPLÍANSE AS MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN NA ESO


A Consellería de Educación amplía a oferta das materias de libre configuración para cursar en 1º e 2º da Educación Secundaria Obrigatoria. A carga lectiva é de unha hora semanal e só se poden cursar nun dos dous cursos. 
No seguinte coleccionable podes descargar os curriculums de todas as materias de catágo, publicadas ata agora:
 • Identidade dixital ( Pendente de publicación) 
 • Consumo responsable ( Pendente de publicación)
 • Valores democráticos europeos ( Pendente de publicación)
 • Mobilidade escolar sostible e segura ( Pendente de publicación)
 • Obradoiro de Música ( só se oferta en 1º de ESO )
 • Igualdade de xénero
 • Educación financieira
 • Investigación e tratamento da información
 • Oratoria
 • Paisaxe e sustentabilidade
 • Programación
 • Promoción de estilos de vida saudables
 • Xadrez

Hecho con Padlet

Tamén podes acceder a normativa que regula o currículo nas seguintes ligazóns:

martes, 20 de junio de 2017

CAMBIO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS/CONTINUIDADE DOS MESMO NOUTRA UNIVERSIDADE


Os estudantes con estudos universitarios iniciados e non rematados poden solicitar:

 • Facer outros estudos distintos.
 • Continuar os mesmos noutra universidade distinta
Precisas ter 30 créditos aprobados na universidade de orixe para poder solicitar un cambio de expediente.

Cada universidade establece o número de prazas reservadas para traslado e tamén o seu procedemento. 

No seguinte taboleiro tes información en relación a este tema, nas tres universidades galegas.

NOTAS ACLARATORIAS: 

 • O número de prazas establecido pola Universidade de Santiago está pendente de actualizarse na USC.
 • O traslado de espediente na USC só é posible para continuar os mesmo estudos, non permiten o cambio dun grao a outro. 
 • A Universidade de A Coruña establece un porcentaxe máximo dun 20% para cada titulación, no que se terá en conta o expediente académico ( aparece destacado no documento do taboleiro ). SE PRECISAS SABER O NÚMERO DE PRAZAS, TES QUE CONSULTAR A PÁXINA WEB DE CADA FACULTADE, XA QUE NON DISPOÑEN DA INFORMACIÓN NOS LERD DA UNIVERSIDADE.


Hecho con Padlet

PREINSCRIPCIÓN EN UNIVERSIDADES DE FÓRA DE GALICIA • Debes ter en conta que para matricularte nunha Universidade de fora da nosa Comunidade deberías solicitar cambio de distrito. Para facer este trámite terás que ir ó LERD que che corresponda coa seguinte documentación:
       - Fotocopia do DNI
       - Tarxeta de cualificación das PAU
       - Carta de admisión da Universidade donde estás admitido.

Deste xeito aboando unhas tasas daranche unha xustificación para presentar no distrito donde efectúes a matrícula.


jueves, 15 de junio de 2017

OS PARÁMETROS DE PONDERACIÓN SUMAN


Para cantos graos universitarios pondera cada unha das materias de 2º Bacharelato? Esta conta pódela ver nos gráficos que xunto. É un enfoque que me parece oportuno facer, cando estou nas aulas co alumnado.  Imos velo con algúns exemplos:

Rama de coñecemento Artes e Humanidades
 • Debuxo Técnico, Deseño e Economía da Empresa e Matemáticas aplicadas ás CCSS  só pondera en 3, 5, 6 e 5  graos universitarios respectivamente
 • Sen embargo, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual, Fundamentos da Arte, Historia da Arte e algunha materia máis que podes ver nas táboas, ponderan para un total de 19 graos que se poden cursar na nosa Comunidade Autónoma.
Rama de Enxeñaría e Arquitectura
 • Bioloxía, Deseño, e Xeoloxía son as materias que ponderan en menos carreiras
 • Polo contrario, Debuxo Técnico, Eonomía, Física, Matemáticas e Química son as que teñen máis peso.
É importante facerlle ver ó alumnado de que, aínda que a Economía é materia específica da modalidade de Ciencias Socias é importante para os graos desta rama.

Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas
 • É salientable que materias máis propias de Ciencias como a Bioloxía e Química, aínda que só ponderan en 4 e 5 graos respectivamente, se algún alumno quere cursar un grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte ou algunha carreira das Ciencias da Eduación, son aconsellables. Tanto é así que ponderan con 0,2. 
 • O Latín e o Grego, ponderan para as 23 carreiras desta rama. Pero se te fixas nas táboas verás que o Latín pondera con 0,2 ( destacado en cor amarelo ) en máis graos que Grego. 
E tí.... a que conclusións chegas? Que outros exemplos suliñarías ti? Anímate a deixar algún comentario ou observación que sexa de interese, despois de albiscar as tábas, que aparecen máis abaixo.  

É posible que lles axude a ver,  un pouco mellor, o peso que teñen por ramas de coñecemento. Pensa que pode ser útil para cando as eleccións aínda non están moi maduras e polo tanto deben de facelo en bloque, para máis adiante ir acotando o que
queren. 

ACCEO ÁS ENSINANZAS DEPORTIVAS


Clica nesta presentación interactiva para saber como accedo a estes estudos que pertencen ás ensinanzas de réxime especial


martes, 13 de junio de 2017

XA LOGO TEÑO QUE PASAR A 3º DE ESODeseguida estarás en 3º de ESO! Aquí che deixo o máis importante que debes de coñecer, de cara o novo curso,  que empezarás en setembro:

 • Características da Educación Secundaria Obligatoria
 • Criterios de promoción 
 • Organización das materias en 3º de ESO
 • Documento de elección das materias de 3º e 4º de ESO para formalizar a matrícula
 • Criterios para a obtención do título da ESO
 • Diversas opcións para acadar o título e outras alternativas
 • A Formación Profesional
 • O Bacharelato
 • As ensinanzas de réxime especial
 • Contidos dalgunhas materias de 3º de ESO

lunes, 12 de junio de 2017

NOVOS CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES NA MODALIDADE DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

1. Que é a Formación Profesional Dual?

Trátase dunha formación combinada entre o centro educativo e unha empresa, sendo ésta quen facilita os seus espazos, as súas instalacións e/ou as persoas expertas para realizar parcialmente determinados módulos profesionais. O alumnado podería percibir algún tipo de remuneración.

2. Que duración ten?

Ten a mesma duración co resto dos ciclos: dous cursos académicos

3. Nova oferta na nosa contorna educativa

 •  CS de Química Industrial no IES A Sardiñeira. Teñen dous convenios: un deles coa "Empresa Repsol" con 18 prazas e o outro con "Estrella Galicia" con 12  prazas.
 • CS de Mecatrónica no IES Universidade Laboral. Teñen un convenio en colaboración coa empresa Hijos de Rivera S.L. ( Estrella Galicia )
4. Prazo de presentación

Desde o 22 de xuño ata ás 13:00 horas do día 30 de Xuño de 2017.
Velaquí tes os folletos con toda a información e máis abaixo a oferta para o curso 2017/18 para toda GaliciaLIGAZÓNS:
A FP Dual en Galicia
Admisión na FP Dual 
Convenios FP Dual 

A CONSELLERÍA PUBLICA AS CONDICIÓNS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO


O Venres, 9 de Xuño, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa publica a Resolución pola que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

Requerimentos para a obtención do título
 • Ter avaliación positiva en todas as materias ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Matemáticas. A estos efectos:
 • As materias con idéntica denominación en diferentes cursos considéranse como materias distintas
Sen prexuizo do anterior, para obter  o título será preciso que o equipo docente considere que o alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as cometencias correspondentes.

Cualificación da etapa

 •  A media da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 a 10 con dúas cifras decimáis, redondeada á centésima máis próxima e, no caso de equidistancia, á superior. A estes efectos, a situación de NP na avaliación extraordinaria equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma materia na proba ordinaria.
 • O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, obtivera unha nota media da etapa igual ou superior a 9, poderlá obter a distinción de Matrícula de Honra. Esta distinción concederase a un número non superior ao 5%, ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso.
 • En todo caso, esta distinción adoptarase conforme aos criterios previamente acordados e establecidos na Comisión de Coordinación Pedagóxica e consignarase nos documentos de avaliación mediante unha dilixencia específica.
 • Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave. Os resultados reflectiranse no consello orientador, expresándose nos termos de: Insuficiente ( IN ), para as cualifiacións negativas, e Suficiente ( SU ), Ben ( BE ), Notable ( NT ) ou Sobresaliente ( SB ), para as cualificacións positivas.
 • No caso do alumnado que finalice a etapa despois de cursar un programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento, o cálculo da cualificación final farase sen ter en conta as cualificacións obtidas nas materias que no superase antes da data da súa incorporación ao programa, cando ditas materias estivesen incluídas nalgún dos ámbitos previstos no RD polo que se establece o currículo básico da ESO e do Bacharelato, e o alumno superase o devandito ámbito.
Opcións co título de Graduado en Educación Secundaria

 • Os títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria permitirán acceder indistintamente a calquera das ensinzanzas postobligatorias recollidas na LOMCE e aclarado un RD publicado o 2 de xuño ( publicado neste post ).
 • Os alumnos e as alumnas que obteñan un título de Formación Profesional Básica poderán obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria sempre que, na avaliación final do ciclo formativo, o equipo docente consider que teñen acadados os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria e adquiridas as competencias correspondentes. Nestes casos, a cualificación final de Educación Secundaria Obrigatoria será a cualificación media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns regulados na LOMCE.
Consello orientador

 • Ao final de cada curso da ESO entregaráselles ao pais de cada alumno un consello orientador, que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores legais ou, de ser o caso, ao alumno, do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. De considerar necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais e , de ser o caso, ao alumno sobre a incorporación a un programa de mellora de aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica.
 • Este consello orientador elaborarao o profesorado titor, logo da información recollida na sesión de avaliación final e co asesoramento do Departamento de Orientación. Levará a sinatura do profesorado titor, do xefe do Departamento de Orientación e o visto e prace da dirección do centro docente. O consello orientador incluirase no expediente do alumno.
Ligazóns

domingo, 11 de junio de 2017

PROCEDEMENTO PARA O ACCESO ÓS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO


Clica na presentación interactiva para ver o procedemento

viernes, 9 de junio de 2017

EN SETEMBRO XA VAMOS PARA O INSTITUTO


Hoxe como cada ano, tivemos as xornadas de acollida do alumnado de 6º, que deseguida empezan unha nova etapa no IES. A máquina do tempo non para! Fai coma quen dí nada,  empezabas no cole e agora dentro de dous meses e pouquiño... xa tes que vir para o Instituto. BENVIDO ó IES Plurilingüe Neira Vilas!!! 

Como non deu tempo a tratar todos os temas, por mor do tempo. Aquí estan todos os puntos que me parecen os máis importantes para asomarte á fiestra do noso centro, para escudriñar que facemos. Tamén che recomendo consultar a páxina do Instituto. Alí atoparás cachiños de cousas que amosan a vida académica . Resúmoche o que vas atopar nesta presentación:

 • Unha esquema  do percorrido académico que terás que facer para ter unha formación
 • Que é a Educación Secundaria Obrigatoria e como se estructura
 • Materias de 1º de ESO e o documento de matrícula
 • Horario de clases
 • Unha breve explicación das materias de libre configuración
 • Cualifiación das materias
 • Criterios de promoción ó seguinte curso
 • Un video breve no que inteveñen varios alumnos, explicando como foi o seu período de adaptación
 • Saídas escolares en 1º de ESO
 • Hora de ler
 • Consellos prácticos para empezar a Secundaria
 • Plan Plurilingüe  en Ciencias Sociais e Sección Bilingüe en Física-Química
 • Bachibac: Titulación en Bacharelato Español e Francés
 • Equipo de Mediación

sábado, 3 de junio de 2017

DENDE Ó BACHARELATO ÓS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR


Se a túa idea é facer un ciclo superior despois de rematar o bacharelto, mira este taboleiro para ver que modalidades e materias son as axeitadas para cada un deles. 
Hecho con Padlet

ESCOLLE CON SENTIDIÑO


Cando se trata de tomar decisións que van afectar as nosas vidas persoais e profesionais, temos que utilizar ese sexto sentido, que os galegos chamamos "sentidiño". Pono en práctica, facendo este exercicio práctico.

jueves, 1 de junio de 2017

RUMBO A 4º DE ESO


Xa estamos na recta final de 3º de ESO e enseguida vas ter que tomar decisións super-super importantes. Velaquí tes esta presentación para axudarche na complicada tarea de delimitar ben,  o camiño a seguir,  no próximo curso. Os puntos a tratar son:
 • Opcións co título de 4º de ESO  
 • Criterios de promoción a 4º de ESO
 • Relación entre os itinerarios de 4º de ESO e as modalidades de bacharelato
 • Materias prioritarias para cada modalidade
 • Consellos prácticos para escoller en 4º de ESO
 • Graos universitarios de cada rama de coñecemento
 • Un exercicio práctico


lunes, 29 de mayo de 2017

CAMIÑO A SEGUNDO DE ESO


A un mes escaso de rematar o curso, debes de coñecer:
 • O percorrido que me queda por recorrer ata cursar estudos superiores. Convén ter unha meta.
 • Os criterios de promoción ou como paso de 1º a 2º de ESO
 • Organización das materias de 2º de ESO
 • Contido dalgunhas materias que vas a cursar 
ENLACE PARA A DESCARGA

domingo, 28 de mayo de 2017

O TÍTULO DE ENSINANZAS ACADÉMICAS É IGUAL Ó TÍTULO DE ENSINAZAS APLICADAS ????? 


Xa quedou atrás, aquelo que a normativa nos decía, de que as ensinanzas académicas e aplicadas implicaban camiños diferentes, a non ser que facendo a reválida puideses ter ambas posibilidades, é dicir, bacharelato e formación profesional. 

Xa é coñecido por todos de que as reválidas só quedaron como probas de muestreo a realizar en algúns centros, sen efectos académicos, sendo o noso centro, un dos escollidos pola Consellería.

Á espera de saber en que condicións ou con que criterios van poder titular o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria ( xa era tempo de sabelo), a normativa que anexo máis abaixo dí textualmente, no seu artigo 1, apartado 2:  

Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y politico por la educación permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Polo tanto, xa podemos aclarar ó alumnado e as familias de que o título de Graduado en Educación Secundaria posibilita indistintamente cursar tanto Bacharelato como Formación Profesional. 


Vaia por diante que isto é así, ata que se chegue a un Pacto de Estado Social e político.


viernes, 26 de mayo de 2017

MENTRES NON SON AS ABAU

PARABENS!!!! para todos os que rematastes  2º de Bacharelato . Agora queda dar un repaso a todo,  para ir ben preparado e sacar a máxima nota posible, sobre todo para os que tedes que ter unha cualificación alta para acceder ó grao universitario que queredes. Moita sorte!!! Mentras tanto, bota unha ollada a estas ligazóns,  por se podes atopar algo útil e algún consello práctico para as probas que che quedan por facer, así como axuda para o proceso de solicitude de praza na Universidade.

jueves, 25 de mayo de 2017

CONSULTA AS NOTAS DE CORTE DE TODAS AS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA


Neste taboleiro están as notas de corte de todas as Universidades de España, tanto públicas como privadas. Están organizadas por Comunidades Autónomas. Recorda que a nota de corte, non é unha nota que esixa cada Universidade, senón que é a nota do alumno, a quen lle adxudicaron a última praza de cada grao universitario.

Hecho con Padlet

miércoles, 24 de mayo de 2017

DENDE Ó BACHARELATO Á UNIVERSIDADE

Esta presentación contén información sobre:
 • Organización do Sistema Educativo
 • Criterios de promoción e titulación no Bacharelato
 • Itinerarios en 2º de Bacharelato
 • A nova selectividade: ABAU ( Avaliación do Bacharelato e acceso á Univesidade)
 • Parámetros de ponderación
 • O modelo universitario do Espazo Europeo de Educación Superior
 • Oferta de prazas nos Graos Universitarios de Galicia para o curso 2017/18
 • Exemplificación do plan de estudos do grao de bioloxía

martes, 23 de mayo de 2017

OS ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO PODEN SER OUTRA POSIBILIDADE

Se aínda non tes moi claro que camiño escoller, os estudos de deseño de moda, de producto,  de interiores e gráfico poden ser outra opción para pensar. Recorda que os títulos son interactivos.

E SE QUERO FACER  ESTUDOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

Sí, esta é outra das alternativas que nos ofrecen as ensinanzas de réxime especial. Na nosa Comunidade Autónoma ofértanse en Pontevedra. Ó ser especiais,  teñen unha proba de acceso. Así que mira esta presentación,  se tes curiosidade por ver como se accede.. 

lunes, 22 de mayo de 2017

COMO É O ACCESO A ARTE DRAMÁTICO?

Se estás pensando en presentarte á proba para acceder o estudos de Arte Dramático que se ofertan en Vigo, sín dúbida, este é o teu post. Non esquezas premer ou pasar o rato polos títulos saber maís...

viernes, 19 de mayo de 2017

OPCIÓNS PARA ESTUDAR FÓRA  DA TÚA   CASA 

Se finalmente tes que ir a vivir fóra do teu domicilio familiar, dalle ó rato para ver que opcións hai na nosa Comunidade Autónoma. A Universiadade de Santiago xa ten publicada a convocatoria para o curso vindeiro 2017/18.

jueves, 18 de mayo de 2017

DENDE A FORMACIÓN PROFESIONAL Á UNIVERSIDADE

Os cambios normativos permiten que a elección da Formación Profesional, sexa un alternativa real para o alumnado que quere completar o seu itinerario formativo nun perfil profesional. 

Se das un paseo virtual por esta presentación descubrirás como dende o primeiro peldaño da Formación Básica podes chegar a ben arriba ata a Universidade, do mesmo xeito, que se cursas o bacharelato.

miércoles, 17 de mayo de 2017

INFOMACIÓN SOBRE O BACHARELATO E O  ACCESO Á UNIVERSIDADE

Información que aparece neste documento:
 • Un organigrama do Sistema Educativo.
 • Modalidades e tipos de materias do bacharelato.
 • Continuidade das materias de 1º e 2º de bacharelato.
 • Itinerarios educativos do noso centro educativo.
 • Criterios de promoción e repetición.
 • Consideracións fudamentais da ABAU ( Avaliación Bacharelato Acceso Universidade )
 • Parámetros de Ponderación
 • Relación entre as ramas de coñecemento dos graos universitarios e algunhas materias do bacharelato
 • Sistema Universitario Galego

martes, 16 de mayo de 2017

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS


Neste panel recóllense os parámetros de ponderación de case todas as Universidades Públicas do estado español. A fonte de información procede da orientadora Neli Aramendia que os ten publicados no seu blogue.

Hecho con Padlet

domingo, 14 de mayo de 2017

OUTRAS ALTERNATIVAS ÁS ENSINANZAS DE RÉXIME ORDINARIO


Nesta presentación, aparece información relativa ás ensinanzas de réxime especial. Convén que pases o rato por enriba dalgúns títulos interactivos para poder ter maís datos.

viernes, 12 de mayo de 2017

TODO O QUE PRECISAS SABER PARA SOLICITAR A BECA XERAL DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Aquí atoparás información sobre como foi a  convocatoria xeral de becas, do Ministerio de Educación, do curso no que estamos. Ten en conta que no pasado curso pubricouse no mes de agosto. A solicitude faise por Internet e previamente tes que rexistrarte na páxina do Ministerio. As bases e requisitos acostuman a ser as mesmas todos os anos. Parte dos mesmos, podes atopalo nesta colección de documentos:
 • Requisitos económicos
 • Requisitos académicos
 • Prazo de presentación
 • Cuantías das becas
 • Tipos de axudas
 • Guía de axuda moi ACONSELLABE con capturas de pantalla das diferentes seccións do formulario online, que terás que cubrir
 • Preguntas habituais
 • Ligazón ó formulario online ( operativo unha vez aberto o prazo )
Hecho con Padlet
HORARIO DAS ABAU E ALGUNHA INFORMACIÓN MÁIS

O curso de 2º de Bacharelato está chegando ó seu fin. A CIUG vén de publicar o horario das novas probas de acceso á universidade e o procedemento de matrícula, segundo as diferentes situacións de cada alumno, como é o caso do noso Instituto, no referente a dobre titulación: bacharelato español e Baccaleuréat Francés e alumnado que está cursando por segunda vez 2º curso. 

Hecho con Padlet

jueves, 11 de mayo de 2017

PROCEDEMENTO PARA A RECLAMACIÓN EN 2º DE BACHARELATO


lunes, 8 de mayo de 2017

VIDEOS DA UNIVERSIDADE DE LA RIOJA

Outra colección máis de videos para orientarse. Son de curta duración. A súa duración, en case todos eles,  é de menos dun minuto. Todos estes graos ofértanse nas universidades galegas, agás o grao de Enoloxía. 
Hecho con Padlet

martes, 2 de mayo de 2017

RESPOSTA A ALGUNHAS DÚBIDAS DOS ORIENTADORES


Dende fai varios anos, o Equipo de Orientación Específico da provincia de A Coruña, organiza uns Encontros con Orientadores. Nestas xuntanzas, Magdalena Duarte Blanco e Manuel Guerra Fernández, inspectores de educación, expoñen dúbidas e aclaracións sobre o noso desempeño profesional. Algunhas das máis salientables, dende o meu punto de vista, son as que recollo neste documento. Enlace ó documento PDF para a descarga

lunes, 17 de abril de 2017

GUÍA DE ACCESO A ESTUDOS SUPERIORES 2017


Non deixes de consultar esta guía, se aínda andas na procura de máis información, para facer unha escolla que determinará o teu futuro. Está elaborada polo CMIX ( Centro Municipal de Información Xuvenil ) do Concello de A Coruña.

Hecho con Padlet

sábado, 8 de abril de 2017

VIDEO-TITORIAIS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

O SIOPE da Universidade de Vigo non escatima en recursos á hora de promover información e orientación ó alumnado, tal e como se pode comprobar nestes videos titoriais e tamén, nos editados para proporcionar información para todos os graos da súa universidade. 
Hecho con Padlet

viernes, 7 de abril de 2017

VIDEOS DOS GRAOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
O SIOPE ( Servizo de Asesoramento ó Estudante ) ven de publicar unha colección de videos que recolle as aportacións de profesores e estudantes dos distintos graos, organizados en diferenes áreas:

1. ENXEÑARÍAS

- Enxeñaría Agraria
- Enxeñaría Forestal
EnxeñaríaTecnoloxías Industriais
EnxeñaríaOrganización Industrial
- Enxeñaría Mecánica
- Enxeñaría da Enerxía
- Enxeñaría Informática
- Enxeñaría Aeroespacial
- Enxeñaría de Telecomunicacións
- Enxeñaría en Recursos Mineiros e Enerxéticos
- Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática


2. CIENCIAS
- Bioloxía- Ciencias do Mar- Química- Ciencias Ambientais- Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

3. SANIDADE
- Enfermaría- Físioterapia

4. Educación e Asistencia
- Educación Infantil- Educación Primaria- Educación Social- Ciencias da Actividade Física e do Deporte- Traballo Social

5. Comunicación e Publicidade
- Comunicación Audiovisual - Publicidade e Relación Públicas

6. Leis
- Dereito- Relacións Laborais e Recursos Humanos- Dirección e Xestión Pública- ADE+Dereito7. Economía e Empresa 
- Administración e Dirección de Empresas- Dirección e Xestión Pública- Economía- Turismo- Comercio8. Idioma e Linguas

- Traducción e Interpretación
- Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
- Linguas Estranxeiras9. Artes e Humanidades
- Belas Artes- Xeografía e Historia